Reakcja antygen—przeciwciało i jej następstwa

Typ I natychmiastowy, anafilaktyczny. Kliniczny wynik reakcji antygen-—przeciwciało w dużej mierze zależy od miejsca ich spotkania. W pewnych stanach przeciwciała krążą we krwi, luźno związane z powierzchnią komórek zasadochłonnych (bazofilów), lub znajdują isię na powierzchni narządowych komórek tucznych. Po wniknięciu alergenu do ustroju wiąże się on szybko z krwinką zasadochłonną lub jej tkankowym odpowiednikiem — komórką tuczną. W komórkach tych znajdują się ziarnistości zawierające tzw. mediatory reakcji alergicznej (histamina). Mediatory te powstają w błonie komórkowej w momencie kontaktu z antygenem (leukotrieny). Działanie antygenu polega na połączeniu się go z immunoglobu-liną E (IgE), co daje w konsekwencji wyrzut mediatorów do krwiobiegu lub otaczających tkanek.

Mediatory reakcji alergicznej odpowiadają za kliniczny obraz odczynu. Powodują one między innymi skurcz oskrzeli i jelit, spadek ciśnienia tętniczego krwi.

W typie pierwszym reakcji alergicznej spowoduje to wstrząs anafilaktyczny lub np. napad .astmatyczny, czyli tzw. kliniczny obraz choroby atopowej. Odczyn ten nazwany jest natychmiastowym, gdyż ujawnia się po kilku lub kilkunastu minutach od kontaktu z antygenem. Konsekwencją kliniczną będzie więc odczyn anafilaktyczny lub odczyn atopowy.

Odczyny te związane są z aktywacją komórek tucznych lub krwinek białych zasadochłonnych i uwolnieniem mediatorów reakcji alergicznej. Reakcję tę przedstawiono na rys. 1.

Powierzchnia komórki tucznej lub bazofila pokryta jest przeciwciałem typu IgE. Antygen napotykając ją powoduje kaskadę reakcji wiodących do uwolnienia z niej tzw. mediatorów. Najważniejsze z nich to histamina i leukotrieny C4 i D4, zwane dawniej wolno działającą substancją anafilaksji (SRS-A), prócz tego uwalniane są czynniki aktywujące krwinki płytkowe (PAF) i czynniki ściągające do miejsca reakcji krwinki kwasochłonne i obojętnochłonne (ECF-A i NCF-A). Początek tej reakcji wiąże się z napływem jonów wapnia do wnętrza komórki; w środowisku pozbawionym wapnia reakcja ta nie może wystąpić.

Mediatory reakcji alergicznej. Jak wspomniano, procesowi degranulacjd komórki tucznej towarzyszy uwolnienie mediatorów reakcji alergicznej. Najbardziej znanym z nich jest histamina.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość