LekarzRodzinny

Dołączył(a):
8 maja 2013
Ostatnio na stronie:
8 maja 2013, 19:36
 • Tetralogia Fallota

  Tetralogia Fallota stanowi najczęstszą wrodzoną siniczą wadę serca u dorosłych.

  Zmiany anatomiczne:

  • ubytek przegrody międzykomorowej,
  • zwężenie drogi odpływu prawej komory,
  • przemieszczenie aorty nad przegrodą komór (aoita-jeździec),
  • wtórny przerost prawej komory.

  Przedmioto...

  czytaj dalej »

 • Koarktacja aorty

  Koarktacja to wrodzone zwężenie aorty w miejscu cieśni, Z koarktacją współistnieje często dwupłatkowa zastawka aorty oraz tętniaki kręgu Willisa i tętnic międzyżebrowych, które powodują widoczne w badaniu ltg nadżerki dolnych brzegów żeber. Charakterystyczne dla wady jest nadci...

  czytaj dalej »

 • Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

  Jest  to najczęstsza wada wrodzona rozpoznawana po raz pierwszy w wieku dorosłym. Wyróżnia się cztery anatomiczne typy: ubytek typu otworu wtórnego, otworu pierwotnego, zatoki żylnej i zatoki wieńcowej. W młodym wieku wada jest skąpoobjawowa, w trzeciej dekadzie życia u 30% występu...

  czytaj dalej »

 • Kardiomiopatie wtórne

  • Kardiomiopatia niedokrwienna - charakter kardiomiopatii rozstrzeniowej z upośledzeniem kurczliwości spowodowanej zaawansowanymi zmianami miażdżycowymi.
  • Kardiomiopatia nadciśnienlowa - przerost lewej komory z cechami kardiomiopatii rozstrzeniowej lub restrykcyjnej.
  • Kardiomiopatia zastaw...

  czytaj dalej »

 • Kardiomiopatia przerostowa

  Etiologia choroba mięśnia sercowego uwarunkowana genetycznie. Charakteryzuje się przerostem lewej lub prawej komory serca, często asymetrycznym, obejmującym przegrodę międzykomorową. Dodatni wywiad w kierunku nagłych zgonów w rodzinie.

  Objawy kliniczne: duszność wysiłkowa, bóle s...

  czytaj dalej »

 • Kardiomiopatia rozstrzeniowa

  Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest chorobą mięśnia sercowego polegającą na rozszerzeniu lewej, prawej bądź obu komór serca i upośledzonej kurczli-wości.

  Etiologia nie jest w pełni poznana. Brane są pod uwagę uwarunkowania genetyczne, infekcje wirusowe i zaburzenia immunologiczne.

  O...

  czytaj dalej »

 • Powikłania ostrych zespołów wieńcowych

  Do powikłań ostrych zespołów wieńcowych zalicza się:

  • zaburzenia hemodynamiczne (wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc, hipotonię),
  • destabilizację funkcji bioelektrycznej mięśnia sercowego (zaburzenia rytmu i przewodzenia),
  • zaburzenia czynności mechanicznej serca (pęknięcie lub dys...

  czytaj dalej »

 • Ostry zespół wieńcowy

  Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST - zawał serca z uniesieniem ST (STEMI)

  Objawy kliniczne: ból stenokardialny jest silniejszy niż fcwykle, trwający dłużej niż 20 minut, słabiej lub w ogóle niereagujący na podanie nitrogliceryny, połączony często z uczuciem niepokoju...

  czytaj dalej »

 • Dusznica bolesna stabilna - leczenie

  Obraz kliniczny: występują bóle stenokardialne i czynniki ryzyka miażdżycy. Przedmiotowo zwykle bez odchyleń od stanu prawidłowego. W EKG -zmiany niedokrwienne (obniżenie ST co najmniej o 1 mm lub punktu o 2 mm, odwrócony załamek T, wysoki symetryczny załamek T). W EKG wysiłkowym - b...

  czytaj dalej »

 • Choroba niedokrwienna serca

  Eliopalogeneza: choroba niedokrwienna serca jest stanem, w którym dochodzi do zachwiania równowagi między aktualnym zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i substancje energetyczne a możliwościami ich zaspokojenia, najczęściej w wyniku rozwoju zmian miażdżycowych zwężających ś...

  czytaj dalej »