Ostry zespół wieńcowy

Ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST - zawał serca z uniesieniem ST (STEMI)

Objawy kliniczne: ból stenokardialny jest silniejszy niż fcwykle, trwający dłużej niż 20 minut, słabiej lub w ogóle niereagujący na podanie nitrogliceryny, połączony często z uczuciem niepokoju i dusznością.

Przedmiotowo można stwierdzić nadmiernie wilgotną skórę, zaburzenia rytmu, cwał komorowy, objawy zastoju w płucach. W badaniu EKG -.uniesienie odcinka ST w punkcie J, w dwóch sąsiadujących odprowadzeniach, o 2 mm (0,2 mV) w lub o 1 mm (0,1 mV) w pozostałych, lub świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa. W surowicy podwyższone wartości markerów uszkodzenia mięśnia sercowego (troponina I lub T, CK-MB, mioglobiny).

Postępowanie w okresie przedszpUalnym:

  • unieruchomienie chorego w pozycji leżącej lub siedzącej z opuszczonymi nogami w przypadku narastania niewydolności lewokomorowej,
  • zapewnienie trwałej drogi dożylnej,
  • wykonane badania EKG,
  • monitorowanie ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca,
  • podanie: nitrogliceryny doustnie (nie podawać w przypadku hipotonii lub podejrzenia zawału prawej komory), morfiny w dawce 5-10 mg dożylnie, kwasu acetylosalicylowego w dawce 150-325 mg doustnie i heparyny drobnocząsteczkowej w dawce 1 mg/kg mc. podskórnie,
  • transport do specjalistycznego ośrodka- kardiologicznego.

Leczenie w warunkach szpitalnych-, lek beta-adrenolityczny, heparyna clrobnocząsteczkowa lub niefrakcjonowana, nitrogliceryna dożylnie, klopi-clogrel, angioplastyka wieńcowa oraz leki blokujące receptory GP Ilb/IITa (abcyksymab). Celowe jest włączenie do leczenia statyn i inhibitorów kon-weitazy angiotensynowej.

Alternatywą do angioplastyki wieńcowej jest leczenie trombolityczne (może być stosowane do 12 godzin od bólu zawałowego, najlepsze efekty przynosi, jeżeli jest podjęte do 6 godzin).

Leczenie poszpitalne: bezwzględnie ABS (aspiryna, bcta-bloker, statyny) oraz klopidogrel w okresie 9-12 miesięcy po angioplastyce i stentowaniu naczyń wieńcowych. Zalecane są inhibitory enzymu konwertującego (prewencja remodelingu) oraz nitraty (krótko działające - do przerywania bólów wieńcowych, długo działające - do poprawy komfortu żyda).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość