Zwężenie zastawek półksiężycowatych aorty

Wyróżnia się zwężenie podzastawkowe (izolowane bądź w .skojarzeniu ze zwężeniem zastawkowym), zwężenie zastawkowe (wada nabyta lub wrodzona - zastawka jedno-, dwu- lub trójpłatkowa z asymetrią płatków), zwężenie naclzastawkowe (wada wrodzona).

Objawy kliniczne: gorsza tolerancja wysiłku połączona z mroczkami przed oczami, zawrotami głowy, a nawet utratą przytomności spowodowaną zaburzeniami krążenia mózgowego, bóle stenokardialne (zmniejszona rezerwa wieńcowa). Przedmiotowo można stwierdzić niskie ciśnienie tętnicze z nieco podwyższonym ciśnieniem rozkurczowym (mała amplituda ciśnienia), tętno: małe leniwe, twarde i rzadkie. Uderzenie koniuszkowe jest zwykle przesunięte w lewo, unoszące. Słyszalny jest szmer skurczowy crescendo-clecrescendo w II prawym międzyżebrzu, promieniujący od dużych naczyń do wyrostka VII kręgu szyjnego, wyrostka barkowego łopatki i wyrostka łokciowego. Przebieg choroby przez długi okres jest bez-objawowy.

Badania dodatkowe: w rtg klatki piersiowej widoczny jest obraz powiększenia lewej komoiy z przesunięciem jej granic w lewo, tzw. obraz buta, w EKG - cechy przerostu i przeciążenia lewej komoiy. Ultrasonografia clop-plerowska umożliwia ocenę zmian na zastawce, wielkości jam serca i aorty wstępującej, przerostu mięśnia sercowego, funkcji skurczowej i rozkurczowej oraz określenie gradientu przezzastawkowego (różnica ciśnień między lewą komorą a aortą wstępującą), który może być łagodny (20-A0 mm lig), umiarkowany (40-70 mm Hg) i duży (> 70 mm Hg). Badanie koronarogra-ficzne wykonuje się u chorych z dolegliwościami stenokardialnymi i u chorych kwalifikowanych do zabiegu operacyjnego.

Postępowanie: w leczeniu zachowawczym objawowym podaje się małe dawki inhibitorów konwertazy (mogą zwiększać gradient), przy dolegliwościach stenokardialnych - leki wieńcowe, przy zaburzeniach rytmu beta-ad-renolityki, werapamil, diltiazem.

Wskazania do leczenia operacyjnego: ciężkie zwężenie (powierzchnia ujścia < 0,7-0,8 cm2), duży przerost mięśnia sercowego (grubość lewej komory > 15 mm), groźne aiytmie komorowe, nasilone dolegliwości wieńcowe, rozwijająca się niewydolność serca.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość