Wady wzroku

Etiologia-, wrodzona.

Objawy kliniczne-, pod pojęciem wady wzroku rozumie się zaburzenie korelacji pomiędzy siłą łamiącą układu optycznego oka i długością gałki ocznej.

Wyróżnia się trzy podstawowe wady wzroku:

  • krótkowzroczność,
  • nadwzroczność,
  • niezborność.

Krótkowzroczność jest to wacla wzroku polegająca na tym, że promienie świetlne równoległe ogniskowane są przed siatkówką. Przyczyną takiej wady jest albo zbyt długa gałka oczna i wówczas mówi się o krótkowzroczności osiowej, albo zbyt duża siła łamiąca układu optycznego i wówczas mówi się o krótkowzroczności refrakcyjnej. W celu wyrównania wady wzroku można stosować szkła okularowe rozpraszające określane znakiem lub soczewki kontaktowe. W okresie dojrzewania krótkowzroczność może postępować i zwykle osiąga ostateczną wartość po zakończeniu dojrzewania. Czasem jednak w dalszym okresie może dochodzić do narastania wady. Krótkowzroczność w takich przypadkach spowodowana jest wydłużaniem się gałki ocznej. Zwykle w takich oczach obserwuje się zmiany zanikowe w siatkówce i naczyniówce. W krótkowzroczności obserwuje się zwiększoną częstość występowania zwyrodnień obwodu siatkówki; chorzy ci znajdują się także w grupie ryzyka odwarstwienia siatkówki. Nie istnieje skuteczny sposób leczenia krótkowzroczności.

Nadwzroczność jest to wada wzroku polegająca na tym, że równoległe promienie świetlne są ogniskowane za siatkówką. Przyczyną tej wady jest albo zbyt krótka gałka oczna i wówczas mówi się o nadwzroczności osiowej albo siła łamiąca układu optycznego jest zbyt mała i wówczas mówi się o nadwzroczności refrakcyjnej. W celu wyrównania wady wzroku możemy stosować szkła okularowe skupiające określane znakiem „+” lub soczewki kontaktowe. U młodych osób nadwzroczność może czasem pozostać ukryta, gdyż ta wada wzroku może być do pewnego stopnia wyrównywana poprzez akomodację. W miarę starzenia się zakres akomoclacji maleje i nadwzroczność się ujawnia. Ze względu na częste występowanie nadwzroczności w oczach małych, które są predysponowane do jaskry, można czasem obserwować współistnienie jaskry i nadwzroczności.

Niezborność jest to wada wzroku polegająca na różnej sile łamiącej układu optycznego w różnych południkach. Niezborność wyrównuje się szkłami cylindrycznymi. Nie zawsze wady wzroku występują samodzielnie, często można mówić o złożonych wadach wzroku będących kombinacją wymienionych wad.

Postępowanie-, najprostszym sposobem wyrównywania wad wzroku jest: dobranie okularów korekcyjnych.

W chwili obecnej należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że okulary korekcyjne clo dali dla osób prowadzących pojazdy samochodowe powinny być wykonane z materiałów na tyle elastycznych, aby otwarcie poduszki powietrznej nie stanowiło zagrożenia dla oka (uraz okularami).

Inną formą wyrównania wad wzroku jest dobranie soczewek kontaktowych. W chwili obecnej, przy zastosowaniu odpowiedniej higieny, ryzyko noszenia soczewek kontaktowych jest niewielkie. Oba wymienione sposoby mogą być stosowane zamiennie i nie wywołują trwałe] zmiany w narządzie wzroku. Kolejną możliwość wyrównania wad refrakcji zapewnia stosunkowo nowa dziedzina okulistyki określana mianem chirurgii refrakcyjnej. Chirurgia refrakcyjna polega na wykonaniu chirurgicznym, za pomocą lasera, zmiany kształtu rogówki w tym celu, aby doprowadzić do wyrównania wady_ refrakcji. Drugim sposobem w przypadku bardziej zaawansowanych wad jest wszczepienie sztucznej soczewki do komory przedniej lub tylnej oka. Każda z metod chirurgii refrakcyjnej doprowadza do nieodwracalnej zmiany stosunków anatomicznych oka i powinna być wykonywana wyłącznie po bardzo gruntownym przedstawieniu pacjentowi wad i zalet danej metody.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość