Choroba hemolityczna noworodków Rh, ABO i „małych grup krwi"

Istotą tej choroby jest niszczenie krwinek płodu opłaszczonych swoistymi przeciwciałami matczynymi, w wyniku niezgodności antygenowej krwinek czerwonych między matką i płodem w układzie ABO, Rh oraz rzadziej Kiclcl, Kell, Duffy i Lewis.

Najcięższy przebieg ma choroba spowodowana konfliktem w zakresie antygenu Rh - noworodki llh(+) matek llh(-). Do immunizacji dochodzi podczas poprzednich ciąż w wyniku przedostania się krwinek płodu clo krwiobiegu matki (wystarczy 0,5 ml kiwi zawierającej obce antygeny) w trakcie porodu, poronienia, zabiegów diagnostycznych i leczniczych (amniocen-teza, biopsja kosmówki), a także przetoczenia kiwi. Choroba spowodowana konfliktem w zakresie ABO może pojawić się już w pieiwszej ciąży (rozpowszechnienie antygenów A i B, poza krwinkami, w tkankach i płynach ustrojowych, antygeny bakteryjne lub zwierzęce w podłożach do hodowli podczas produkcji szczepionek - możliwe uczulenie po szczepieniach, lub zakażeniach).

Postacie-.

  • Łagodna (u 50% noworodków z dodatnim bezpośrednim testem antyglo-bulinowym BTA) - niedokrwistość zwykle powyżej 1. doby życia, wymagająca wyjątkowo transfuzji kiwi w 3.-6. tygodniu życia, stężenie bilirubiny we kiwi pępowinowej jest mniejsze niż 4 mg/cll.
  • Umiarkowana (u 25% noworodków z dodatnim BTA) - niedokrwistość średniego stopnia (stężenie Hb we kiwi pępowinowej jest mniejsze niż 14 g/dl), zwiększenie stężenia bilirubiny (przekracza 4 mg/dl we kiwi pępowinowej), liczne erytroblasty we kiwi obwodowej, retikulocytoza, trombocytopenia, leukocytoza. Leczenie — fototerapia. Wyjątkowo obserwuje się powiększenie wątroby i śledziony jako wynik hematopoezy po-zaszpikowej i sekwestracji krwinek w śledzionie - konieczne leczenie transfuzją wymienną.
  • Ciężka (20-25% przypadków) - obumarcie płodu, uogólniony obrzęk (wynik rozrostu pozaszpikowych ognisk tworzenia kiwi powodujący zaburzenia czynności wątroby i hipoalbuminemię oraz zwiększonej przepuszczalności naczyń wskutek niedotlenienia), wybroczyny, powiększenie wątroby i śledziony, przesięki do jam ciała, niewydolność oddechowo-krążeniowa, znaczna niedokrwistość.

Leczenie: szpitalne (fototerapia, transfuzja wymienna).

Profilaktyka: podanie globuliny anty-D (300 mg) do 72. godziny po porodzie kobietom Rh(—) dotychczas nieuczulonym. Po poronieniu podaje się połowę dawki.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość