Migrena

Etiologia-. prawdopodobnie złożona, genetycznie uwarunkowana predyspozycja do reagowania w nadmierny sposób na enclo- i egzogenne czynniki aktywujące centralne mechanizmy bólu, zjawisko tzw. zapalenia neu.ro-gennego w obrębie naczyń mózgowych i opon mózgowych oraz zjawisko Zwane postępującą propagacją (depresją) korową. Mechanizmy te mają prawdopodobnie podłoże o naturze kanałopatii, angażują liczne mediatory bólowe i naczyniowe oraz neurotransmittery. Migrena występuje głównie u kobiet (4 : 1),

Objawy kliniczne-, choroba polega na okresowym występowaniu napadowych, najczęściej połowiczych, bólów głowy o charakterze tętniącym, najczęściej z częstością kilka na miesiąc, trwających od kilku godzin do kilku dni, czasem poprzedzonych aurą (zwykle o charakterze prostych objawów wzrokowych, jak mroczki i błyski), którym z reguły towarzyszą nudności, czasem wymioty, nadwrażliwość na bodźce świetlne, akustyczne i zapachy. W trakcie napadu aktywność ruchowa nasila ból, a spokój i brak wyżej wymienionych bodźców przynoszą częściowe ukojenie. Napady mają częsty czasowy związek z miesiączką, stresem, zmianami pogody, mogą być prowokowane przez zaburzenie rytmu snu i czuwania, przez hipoglikemię, poszczenie, niektóre pokarmy (np. czerwone wino, seiy, czekoladę) oraz przez leki, np. nitraty i inne donory tlenku azotu. Terminem „migrenaprzewlekła" albo „migrena transformowana’’określa się bardzo częste (ponad 15 w miesiącu) bóle głowy, z których co najmniej 8 ma charakter migrenowy, najczęściej są one wynikiem zbyt częstego przyjmowania zwykłych leków przeciwbólowych, albo ergotaminy lub tiyptanów.

Pomiędzy napadami pacjent nie ma żadnych odchyleń w badaniu neurologicznym. Najczęściej fakt ten dotyczy także okresu napadu, choć wyraz twarzy pacjenta oraz jego zachowanie i objawy wegetatywne świadczą o dużym cierpieniu. W wyjątkowych postaciach migreny z aurą mogą w trakcie aury wystąpić przejściowe (do 1 godziny) objawy ogniskowe, takie jak niedowłady lub porażenia połowicze, afazja, połowicze parestezje i inne zaburzenia czucia, zaburzenia pola widzenia, podwójne widzenie, zawroty głowy.

Postępowanie-, leczenie migreny jest dwojakie: profilaktyczne - zmniejszające częstość ataków oraz doraźne leczenie każdego ataku. W postępowaniu profilaktycznym stosuje się leki z następujących grup: dihydropochodne alkaloidów sporyszu (dihydroergotamina), antagoniści receptora beta-adre-nergicznego (propranolol), antagoniści kanałów wapniowych (flunaryzyna, werapamil), leki przeciwserotoninowe (pizotyfen), leki przeciwhistaminowe (cyproheptadyna), leki przedwpadaczkowe (kwas walproinowy, topiramat). Ważną rolę odgiywa też unikanie czynników prowokujących bóle głowy oraz prowadzenie higienicznego i uregulowanego trybu życia. W leczeniu doraźnym napadów bólu stosuje się leki z grupy tryptanów lub ergotaminę, leki przeciwwymiotne, czasem dodatkowo preparaty z grupy inhibitorów cyklooksygenazy.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość