Udar krwotoczny

Etiologia: pęknięcie mikrotętniaka zmienionego miażdżycowo, powstałego zwykle w wyniku długotrwałego nadciśnienia tętniczego (krwotoki w głębokich strukturach mózgu, zwykle u chorych w wieku dojrzałym i starszym), krwawienie z anomalii naczyniowej, głównie z malformacji tętniczo-żylnej lub naczyniaka jamistego (krwotoki w płytkich warstwach mózgu, zwykle u ludzi młodych, zwłaszcza przed 30. rokiem życia), angiopatia amyloidowa powodująca krwotoki do powierzchownych, podkorowych warstw mózgu (chorzy w starszej grupie wiekowej, zwłaszcza po 70. roku życia).

Objawy kliniczne: często w momencie krwotoku domózgowego występuje nagły ból głowy i utrata przytomności. Czasem występuje również napad padaczkowy. Zwykle ocl razu pojawiają się objawy ogniskowe, które są zależne ocl miejsca krwawienia. Dynamika objawów jest nagła i nie stwierdza się fluktuowania objawów. Stan chorego może się jednak pogarszać, np. na skutek przebicia krwiaka do układu komorowego lub narastającego wodogłowia (zarówno wodogłowia hipertensyjnego - związanego z ostrym zamknięciem dróg płynowych, jak i wodogłowia normotensyjnego - związanego z zaburzeniem wchłaniania płynu mózgowo-rdzeniowego). Najczęściej występują: niedowład lub porażenie połowicze, połowicza niedoczulica, mogą wystąpić: podwójne widzenie i porażenia różnych nerwów czaszkowych, afazja, ataksja, zaburzenia równowagi, niedowidzenie połowicze lub kwadrantowe jeclnoimienne. Stan chorego zwykle jest ciężki lub nawet bardzo ciężki, choć krwiaki o małej objętości i położone w płytkich strefach półkuli mózgowej mogą powodować niewielkie objawy. Obraz neurologiczny może być taki sam jak w przypadku udaru niedokrwiennego. Często występuje skojarzony zwrot gło wy i gałek ocznych. Mogą wystąpić zaburzenia oddechu i rytmu serca.

Postępowanie-, jak w każdym udarze mózgu - natychmiastowy transport pacjenta karetką pogotowia ratunkowego na najbliższy oddział udarowy lub oddział neurologiczny, gdzie jest możliwe wykonanie tomografii komputerowej głowy (przy pieiwszym kontakcie lekarza z chorym z udarem nie jest jeszcze znana etiologia choroby).

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość