Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu rozpoznaje się, gdy występują objawy somatyczne, behawioralne i psychologiczne: silna chęć lub przymus picia alkoholu, brak zdolności kontrolowania picia, picie w celu złagodzenia objawów odstawienia, stany upojenia z późniejszą niepamięcią (pa-limpsesty), wzrost tolerancji, stały sposób picia, nieliczenie się z dezaprobatą społeczną, kontynuowanie picia alkoholu mimo świadomości jego szkodliwych konsekwencji, stosowanie różnych nieracjonalnych sposobów uzasadniających picie alkoholu, picie alkoholi niekonsumpcyjnych.

Zespół odstawienia alkoholu charakteryzują objawy somatyczne: drżenie mięśniowe, wzmożona potliwość, wzrost ciśnienia tętniczego i gwałtowne spadki, tachykardia, podwyższona ciepłota ciała, rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, biegunka, bóle i zawroty głowy oraz objawy psychiczne: lęk, dysforia lub przygnębienie, zaburzenia snu, bezsenność, marzenia senne o treści lękowej.

Psychozy alkoholowe, ostre i przewlekłe to: majaczenie drżenne, ostra halucynoza, paranoja alkoholowa (zespół Otella). W alkoholizmie przewlekłym w związku z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego pojawia się zespół Wernickego-Korsakowa lub otępienie, zdarza się depresja alkoholowa.

Majaczenie alkoholowe to ostra psychoza, pojawiająca się najczęściej w 2.-3. dniu od odstawienia alkoholu, zazwyczaj po kilkuletnim okresie intensywnego picia. Obraz majaczenia został opisany w rozdziale „Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym wraz z zaburzeniami świadomości”. Majaczenie alkoholowe jako stan zagrażający życiu jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji.

Ostra halucynoza alkoholowa występuje u osób uzależnionych od wielu lat. Charakteryzują ją: omamy słuchowe komentujące, osądzające, grożące, lęk, czasem również obecne są interpretacje urojeniowe lub urojeniajnrześla-dowcze, odnoszące. Nie ma zaburzeń świadomości. Pacjenci z tymi objawami powinni być hospitalizowani.

Paranoja alkoholowa występuje u osób uzależnionych od wielu lat i cechuje się usystematyzowanymi urojeniami niewierności w stosunku do partnera, często wzmożonym popędem płciowym przy obniżeniu potencji.

Zespół Wernickego-Korsakowa pojawia się u osób starszych z wieloletnim uzależnieniem. Cechują go zaburzenia pamięci, konfabulacje, nastrój euforyczny lub dysforyczny, bezkrytycyzm oraz objawy neurologiczne: encefalopatia Wernickego (ataksja, oczopląs, objawy rozsiane), obwodowa polineuropatia.

Depresja alkoholowa może pojawić się w okresie Zespołu odstawienia.

Upojenie alkoholowe patologiczne to rzadka psychoza, w której picie alkoholu odgrywa rolę czynnika spustowego, choć występuje u osób nie-uzależnionych od alkoholu.

Leczenie osób uzależnionych jest złożone; wymaga działań związanych z przerwaniem picia, detoksykacją, motywowaniem do abstynencji, udziału alkoholików w programach terapeutycznych i samopomocowych.

Leczenie psychoz alkoholowych powinno odbywać się w szpitalu.

 

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość