Rozmiar tekstu: pomniejsz tekst resetuj tekst powiększ tekst drukuj

Warunki dofinansowania turnusu rahabilitacyjnego

O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego mogą starać się zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Podania należy składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Warunki dofinansowania

  • Należy mieć skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego. Dokument ten oznacza, że osoba ubiegająca się ma ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu przez odpowiednie organa orzekające o stopniu niepełnosprawności. Może to być ponadto orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

  • Osoba niepełnosprawna, jak też opiekun takiej osoby, powinna zobowiązać się do przedstawienia lekarzowi, podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie rehabilitacyjnym, zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia.

  • Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, o dofinansowanie może ubiegać się osoba, której dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę lub 65% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli chory jest osoba samotną. Jeśli kwota dochodu jest wyższa, dofinansowanie będzie pomniejszone o tę różnicę. W trudnych, uzasadnionych sytuacjach, chory może otrzymać dofinansowanie w pełnej kwocie, mimo że dochód jest wyższy.

Dokumenty i formalności

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy złożyć następujące dokumenty:

  • Pobrany z centrum i wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania turnusu.

  • Wniosek wypełniony przez lekarza kierującego (ważny 3 miesiące).

  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Podanie rozpatrywane jest w ciągu 30 dni, a po kolejnych 7 dniach wnioskodawca otrzymuje powiadomienie na piśmie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, 14 dni przed turnusem orzeczona kwota zostaje przekazana organizatorowi rehabilitacji (miejsce i rodzaj pobytu wybiera osoba chora).

Wysokość dofinansowania

Jest kilka stawek dla poszczególnych grup osób:

  • Dzieci do 16 lat oraz osoby uczące się i niepracujące w wieku 16-24 lata, bez względu na stopień niepełnosprawności, lub chorzy w znacznym stopniu niepełnosprawni, mogą uzyskać 27% przeciętnego wynagrodzenia brutto.

  • Chorzy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymują 25% tej kwoty.

  • Chorzy z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać 23% przeciętnego wynagrodzenia.

  • Opiekun osoby chorej lub osoba zatrudniona w zakładzie pracy chronionej może ubiegać się o 18% przeciętnego wynagrodzeni brutto.

Po otrzymaniu decyzji

O uzyskanym dofinansowaniu należy poinformować powiatowe centrum pomocy rodzinie. Chory ma na to 30 dni (nie może tego zrobić później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu). Czas ten potrzebny jest urzędnikom na sprawdzenie, czy wybrany ośrodek znajduje się w rejestrze ośrodków rehabilitacyjnych. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy dany ośrodek posiada zaplecze do prowadzenia rehabilitacji, której chory wymaga i czy jest dostosowany do rodzaju schorzenia.

Uwaga

Turnusy rehabilitacyjne, w porozumieniu Z Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych albo i bez, organizują także fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób z konkretnym schorzeniem. Często są to turnusy bezpłatne.

Komentarze
Dodaj komentarz

Odpowiadasz jako: Gość